Auto TTS. TTS tự động

Auto TTS có cơ chế chuyển đổi đặc biệt với tính năng phát hiện ngôn ngữ tự động hiện đại và giúp chuyển sang công cụ TTS phù hợp theo ngôn ngữ tự động phát hiện của văn bản đầu vào.