Split APKs Installer. Cài đặt và xuất file ứng dụng trên android .APKs

Loại phần mềm
Tiện ích hệ thống
Đã cập nhật
9 Tháng 2 Tuần
Hệ điều hành được hỗ trợ
Google Android

Split APKs Installer là một trình cài đặt APK nâng cao với hỗ trợ APK phân tách. Nó cũng có chức năng sao lưu / xuất ứng dụng đơn giản.

Split APKs Installer có thể cài đặt ứng dụng bằng Android API tiêu chuẩn, sử dụng quyền truy cập root hoặc sử dụng Shizuku.

Xin lưu ý rằng Split APKs Installer chỉ cài đặt các tệp do người dùng cung cấp và không chịu trách nhiệm về các hành vi ứng dụng đó.

Tải xuống từ cửa hàng play.

Trung