Split APKs Installer. Phần mềm cài đặt tập tin .APKs trên android

Mô tả về Split APKs Installer.

SAI Cài đặt file .apks vào điện thoại android.

Split APKs Installer là một trình cài đặt APK nâng cao với hỗ trợ APK phân tách. Nó cũng có chức năng sao lưu / xuất ứng dụng đơn giản.

Split APKs Installer có thể cài đặt ứng dụng bằng Android API tiêu chuẩn, sử dụng quyền truy cập root hoặc sử dụng Shizuku.

Xin lưu ý rằng Split APKs Installer chỉ cài đặt các tệp do người dùng cung cấp và không chịu trách nhiệm về các hành vi ứng dụng đó.

Tải về.

Tải xuống. Mở trong Cửa hàng Play.

Viết một bình luận